preloader icon

VOP & amp; PODMÍNKY

Tato smlouva je právně závazná pro každou fyzickou nebo právnickou osobu, která přistupuje nebo používá https://bitcoinsynergy.co/cs/ Webové stránky (dále jen "Webové stránky"), a je proto vázána všemi podmínkami & obsaženými v této smlouvě, jakož i všemi předpisy a zákony platnými v dané jurisdikci, ze které uživatel přistupuje na Webové stránky. Uživatelé se vyzývají, aby si tyto Podmínky pečlivě přečetli.
 1. PŘIJETÍ SMLOUVY
   Stanovení podmínek, které musí být splněny, abyste se mohli spolehnout na to, že
   1. Přístupem na Webové stránky Uživatel souhlasí s tím, že bude vázán Podmínkami & obsaženými v těchto Podmínkách, a v souladu s tím potvrzuje, že si Podmínky & přečetl a plně jim rozumí.
   2. Tyto Podmínky & spolu se Zásadami používání souborů cookie a Zásadami ochrany osobních údajů na Webových stránkách se čtou společně a tvoří úplnou dohodu mezi stranami.
   3. Pokud Uživatel nesouhlasí s jakýmikoliv nebo všemi Podmínkami obsaženými v těchto Podmínkách nebo jim plně nerozumí, je povinen se okamžitě zdržet přístupu na Webové stránky.
   4. Materiál obsažený na těchto Webových stránkách je řádně chráněn platným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.
  1. ZMĚNY PODMÍNEK PRO UŽIVATELE STRÁNEK
   1. Tyto Podmínky & mohou být čas od času změněny a aktualizovány bez předchozího upozornění a nabývají účinnosti okamžitě.
   2. Změněné Podmínky &; nahrazují okamžitě všechny předchozí verze na Webových stránkách.
   3. .
   4. Uživatel se vyzývá, aby pravidelně navštěvoval Webové stránky a zjišťoval, zda nedošlo k aktualizaci právních dokumentů na Webových stránkách.
   5. Pokračování Uživatele v používání Webových stránek bude představovat jednoznačný tichý souhlas se všemi Podmínkami & uvedenými na Webových stránkách.
   6. V případě, že Uživatel nebude souhlasit s novelizovanými Podmínkami užívání Webových stránek, je povinen se okamžitě zdržet užívání a přístupu na Webové stránky.
  2. LICENCE UŽIVATELE
   1. Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) z webových stránek pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence uživatel nesmí:
     .
    1. Modifikovat nebo kopírovat materiály;
    2. používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
    3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách;
    4. odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
    5. Přenášet materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na jiném serveru.
   2. Tato licence automaticky zaniká, pokud uživatel poruší některé z omezení uvedených v bodě 3.1, a může být kdykoli ukončena.
   3. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence je uživatel povinen neprodleně zničit všechny stažené materiály, které má v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.
  3. Registrace uživatelského účtu
   1. Při přístupu na webové stránky bude mít uživatel možnost vytvořit si uživatelský účet.
   2. Uživatel bere na vědomí, že nebyl k registraci účtu nekalým způsobem přemlouván ani nucen a že tak činí z vlastní vůle.
   3. .
   4. Uživatel se může rozhodnout pro proces registrace uživatelského účtu a souhlasí s tím, že bude přesměrován na webové stránky třetích stran za účelem dokončení procesu registrace a za účelem přístupu ke službám, které požaduje.
   5. Zákazník zaručuje, že veškeré informace, které jsou vyžadovány k dokončení registrace, jsou pravdivé, přesné & neporušují žádné platné právní předpisy.
   6. Vlastník (vlastníci) webových stránek nenese (nenesou) žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, ani za akce provedené nebo údaje shromážděné poté, co uživatel opustí tyto webové stránky.
   7. Uživatel je výhradně odpovědný za to, že na Webové stránky nepřistupuje z jurisdikce, kde je obchodování s aktivy, včetně digitálních aktiv, zakázáno zákony dané jurisdikce, ani v ní nemá bydliště.
  4. FEES
   1. Vlastník (vlastníci) těchto webových stránek neodpovídá za žádné platby, které uživatel provedl za účelem registrace svého uživatelského účtu u dodavatelů třetích stran, ani za žádné další následné platby, o které je požádán na stránkách třetích stran.
   2. Uživatel je vyzván, aby si přečetl Term & Podmínky a veškeré další závazné dokumenty na jakýchkoli stránkách třetích stran, na které může být přesměrován z této Webové stránky.
   3. Vlastník (vlastníci) těchto Webových stránek nenese (nenesou) žádnou odpovědnost za jednání Uživatelů nebo dodavatelů třetích stran, jakmile Uživatel opustí tyto Webové stránky.
  5. TAXY
   1. Klasifikace a příslušný daňový status digitálních aktiv, jako jsou kryptoměny, jsou v mnoha jurisdikcích nejisté.
   2. Uživatel bere na vědomí, chápe a souhlasí s tím, že obchodování s těmito kategoriemi aktiv může mít daňové povinnosti a/nebo důsledky, za jejichž dodržování je výhradně odpovědný uživatel, který zajistí jejich dodržování.
   3. Uživatel musí v souvislosti s nákupem a obchodováním s digitálními aktivy vyhledat vlastní daňové poradenství.
   4. Vlastník (vlastníci) webových stránek nenese (nenesou) žádnou odpovědnost v souvislosti s daňovými povinnostmi a/nebo důsledky Uživatelů.
  6. RIZIKA
   1. Uživatel si je vědom, že všechna digitální aktiva jsou decentralizovaná, a proto nejsou dány žádné záruky ohledně stability hodnoty těchto typů technologií.
   2. Uživatel si je vědom, že majitel(é) webových stránek nemají žádnou kontrolu nad základními decentralizovanými technologiemi, které digitální aktiva využívají, a proto nemohou nést žádnou odpovědnost za případné zisky nebo ztráty, které uživatelé utrpí.
   3. Mohou nastat případy, kdy je Uživatel přesměrován na webové stránky třetích stran, v takových případech vlastník(ci) Webových stránek nijak neodpovídá(í) za obsah, tvrzení nebo materiály na těchto stránkách třetích stran, ani za kroky podniknuté vlastníkem(ci) těchto stránek a společností třetích stran. Dále vlastník(ci) těchto webových stránek nemůže(ou) nést odpovědnost za modely zabezpečení a ochrany dat, které tyto stránky třetích stran jakýmkoli způsobem dodržují.
   4. Hackeři a/nebo jiné škodlivé organizace, skupiny či jednotlivci se mohou pokusit různými způsoby zasahovat do těchto webových stránek a uživatel se zavazuje, že tomuto riziku plně rozumí.
   5. Uživatel si je vědom, že obchodování může přinést pozoruhodné výhody, může však také zahrnovat riziko částečné/úplné ztráty finančních prostředků a všichni Uživatelé by jej měli zvážit.
   6. Uživatel je upozorněn, že obchodování s jakýmikoliv digitálními měnami může být spojeno s vysokou mírou rizika a nemusí být vhodné pro každého. Uživatele proto vyzýváme, aby před účastí na obchodování s digitálními měnami nejprve pečlivě zvážil osobní cíle podniku, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Uživatel si musí být vědom, že existuje možnost, že by mohl utrpět ztrátu části nebo všech svých finančních prostředků.
   7. Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují finanční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji jakéhokoli digitálního aktiva, smlouvy nebo cenných papírů jakéhokoli typu.
   8. Vlastník (vlastníci) webových stránek nepřebírá (nepřebírají) žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně ušlého zisku, která může přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku použití těchto informací nebo spoléhání se na ně.
  7. Odstoupení od smlouvy
   1. Veškerý obsah a materiály zobrazené na webových stránkách jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici"
   2. .
   3. Neexistuje žádná záruka, že zveřejněné informace jsou bez chyb nebo omylů.
   4. Pohledy a názory vyjádřené na těchto webových stránkách a jejich prostřednictvím nemusí nutně vyjadřovat názory a stanoviska vlastníka (vlastníků) těchto webových stránek.
   5. Vlastník (vlastníci) těchto webových stránek nenese (nenesou) žádnou odpovědnost za ověření, zda celebrity výslovně uvedené v jakémkoli obsahu nebo materiálu zobrazeném na těchto webových stránkách souhlasily nebo souhlasí s jejich podporou.
   6. Žádné informace na Webových stránkách nejsou zamýšleny jako odborné poradenství jakéhokoli druhu, a proto je Uživatel používá na vlastní nebezpečí.
   7. Uživatel je informován o tom, že reference uvedené na webových stránkách mohou, ale nemusí být reprezentativní pro všechny přiměřeně srovnatelné uživatele a že minulé výsledky nejsou ukazatelem budoucích výsledků nebo úspěchu. Osoby citované v referencích zobrazených na Webových stránkách nebyly za své citace placeny, pokud nejsou výslovně uvedeny. Svědectví použitá na těchto webových stránkách nejsou reprezentativní pro všechny uživatele; některé účty mohou mít horší výkonnost, než je uvedeno.
   8. Uživatel si je vědom toho, že individuální výsledky se liší a že se neprohlašuje, že uživatelé dosáhnou nebo pravděpodobně dosáhnou zisků nebo utrpí ztráty srovnatelné s těmi, které mohou být uvedeny.
   9. Neposkytuje se žádná záruka, ať už výslovná nebo předpokládaná, ani prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na webových stránkách nebo jinak se vztahující k těmto materiálům na jakýchkoli jiných stránkách, na které jsou odkazy na tyto webové stránky.
   10. Všechny ostatní záruky, včetně mimo jiné předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv duševního vlastnictví či jiného porušování práv, jsou plně vyloučeny.
   11. Stránky mohou obsahovat partnerské odkazy, což znamená, že partner může získat provizi, pokud uživatel klikne na jinou odkazovanou stránku.
    1. Tyto partnerské odkazy budou pro uživatele bez jakýchkoli nákladů.
    2. Za obsah jakéhokoli obsahu obsaženého na webové stránce třetí strany nebude nést žádnou odpovědnost a Uživatel potvrzuje, že vždy jedná na vlastní nebezpečí.
  8. OCHRANA OBSAHU & MATERIÁLŮ
   1. Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby
   2. .
   3. Neexistují žádné záruky, že obsah a materiály na Webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální.
  9. Odkazy třetích stran na webových stránkách
   1. Uživatel bere na vědomí, že byl upozorněn na skutečnost, že tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran.
   2. Uživatel bere na vědomí, že byl upozorněn na skutečnost, že tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran.
   3. Uživatel je dále upozorněn, že obsah těchto webových stránek nemusel být nutně přezkoumán vlastníkem (vlastníky) těchto webových stránek, a proto vlastník (vlastníci) těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran.
   4. Uživatel se vyzývá, aby si přečetl všechny právní dokumenty na jakýchkoli stránkách třetích stran a ujistil se, že plně souhlasí s podmínkami, které pro něj budou závazné při přístupu na tyto stránky třetích stran a jejich používání.
   5. Zařazení jakéhokoli odkazu na webové stránky neznamená schválení vlastníkem (vlastníky) těchto webových stránek.
   6. Všichni uživatelé jsou upozorněni, že jakékoli webové stránky třetích stran používají na vlastní nebezpečí.
  10. INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ
   1. Vlastník (vlastníci) webových stránek si ponechává (ponechávají) veškerá práva, vlastnické právo a podíl na veškerém duševním vlastnictví, bez ohledu na to, zda je možné je patentovat, chránit autorskými právy nebo na nich založenými ochrannými známkami, autorskými právy či patenty.
   2. Duševní vlastnictví obsažené na Webových stránkách nesmí být použito z jakéhokoli důvodu, s výjimkou předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka (vlastníků) Webových stránek.
   3. Tato smlouva neuděluje uživateli žádné právo nebo zájem na jakémkoli duševním vlastnictví nad rámec omezeného práva na trvalou, nevýhradní, převoditelnou a odvolatelnou licenci k přístupu na webové stránky a jejich používání.
  11. Omezení odpovědnosti
   1. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy uživatel zbavuje vlastníka (vlastníky) webových stránek odpovědnosti za jakýkoli důvod žaloby v jakékoli jurisdikci, který by vedl k jakékoli škodě, a vlastník (vlastníci) webových stránek není vůči uživateli odpovědný za jakýkoli typ škody.
   2. Uživatel se zavazuje, že nebude požadovat od vlastníka(ů) Webových stránek žádné náhrady, kompenzace nebo odškodnění, a to bez ohledu na důvod.
   3. V maximálním rozsahu povoleném jakýmkoli platným zákonem zprostí uživatel vlastníka (vlastníky) webových stránek veškeré odpovědnosti, odpovědnosti, nároků, požadavků a/nebo škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých (mimo jiné včetně nároků z nedbalosti), vyplývajících ze sporů mezi uživatelem a jednáním nebo opomenutím třetích stran nebo s nimi souvisejících.
  12. INDEMIFIKACE
   1. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy uživatel odškodní, ochrání a ochrání vlastníka (vlastníky) webových stránek před všemi žalobami, řízeními, nároky, škodami, požadavky a úkony (včetně mimo jiné poplatků a nákladů na právní zastoupení), které vzniknou uživateli a/nebo komukoli v jeho zastoupení:
    1. jakékoli odpovědnosti nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
    2. Jakékoli porušení nebo porušení webových stránek nebo Smlouvy;
    3. nepravdivost jakéhokoli prohlášení nebo záruky;
    4. porušení jakýchkoli práv jakékoli jiné osoby nebo subjektu ze strany uživatele; a/nebo
    5. .
    6. Jakékoli jednání nebo opomenutí, které je nedbalé, nezákonné nebo představuje úmyslné pochybení.
  13. POLICIE OCHOTY
   1. Stránky používají soubory cookie, které pomáhají zlepšovat uživatelský komfort
   2. .
   3. Použivatel je požádán, aby se seznámil se "Zásadami používání souborů cookie" na Webových stránkách, kde nalezne další informace týkající se používání souborů cookie.
   4. Webová stránka může poskytovat základní informace o službách třetích stran, které může využívat, a které mohou v rámci svých služeb rovněž používat soubory cookie, ačkoli se na ně nemusí vztahovat politika Webové stránky.
   5. Pokud uživatel nebude soubory cookie z webové stránky přijímat, měl by dát svému prohlížeči pokyn, aby soubory cookie z této konkrétní webové stránky odmítal, s tím, že pak nemusí mít přístup k požadovanému obsahu a službám z této stránky.
  14. Zásady ochrany osobních údajů
   1. Soukromí uživatelů webových stránek je pro majitele těchto webových stránek velmi důležité.
   2. Použivatele žádáme, aby se seznámili se "Zásadami ochrany osobních údajů" na těchto Webových stránkách, kde naleznou další informace.
  15. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY ÚDAJŮ
   1. Vlastník (vlastníci) webových stránek bere (berou) ochranu údajů velmi vážně, a proto zaručuje (zaručují), že bude (budou) plně dodržovat ustanovení platného rámce obecného nařízení o ochraně údajů.
  16. ZÁVAZNOST
   1. V případě, že některé ustanovení nebo část této smlouvy bude z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ať už jako celek, nebo jeho část, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a zůstanou v plné platnosti a účinnosti, jak to umožňuje zákon.
  17. Všeobecné
    Na základě této smlouvy se v souladu s čl.
   1. Tato dohoda se ve všech ohledech, včetně platnosti, výkladu a účinku, řídí právem Hongkongu, aniž by se uplatňovaly jeho zásady nebo kolizní normy, pokud takové zásady nebo normy nejsou povinně použitelné podle zákona a umožňovaly nebo vyžadovaly by použití práva jiné jurisdikce.
   2. Žádné ustanovení této dohody a žádné jednání učiněné stranami nezakládá ani se nepovažuje za založení partnerství, sdružení, společného podniku nebo jiné spolupráce mezi stranami.
   3. Žádné ustanovení této dohody ani žádné opatření přijaté stranami na základě této dohody nezakládá ani se nepovažuje za to, že by některá ze stran byla zástupcem druhé strany pro jakýkoli účel.
   4. Uživatel je plně zodpovědný za to, že je oprávněn k přístupu na Webové stránky a k jakýmkoli odkazům třetích stran z těchto Webových stránek, a to z hlediska platných předpisů a zákonů jurisdikce, v níž má bydliště nebo z níž na Webové stránky přistupuje. Vlastník(ci) Webových stránek nenese(jí) odpovědnost za jakékoli kroky nebo škody, pokud Uživatel přistupuje na Webové stránky ze zakázané jurisdikce.
   5. Vlastník (vlastníci) těchto Webových stránek může (mohou) postoupit Smlouvu na jakoukoli přidruženou třetí stranu, přičemž v takovém případě budou Smlouva a práva a povinnosti Stran z ní vyplývající závazné pro příslušné nástupce, postupníky, dědice, vykonavatele, správce a právní zástupce a budou z nich mít prospěch.
   6. Smlouva, včetně všech ostatních právních dokumentů a zásad na Webových stránkách, představuje úplnou dohodu mezi Stranami a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody a ujednání, a to jak písemné, tak ústní, mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy, včetně, mimo jiné, jakýchkoli veřejných nebo jiných prohlášení či prezentací učiněných ohledně Webových stránek a/nebo Smlouvy.
   7. Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy příslušným soudem určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude toto ustanovení upraveno tak, aby bylo platné a aby v co největší možné míře co nejvěrněji a přijatelným způsobem naplňovalo původní záměr Stran tak, aby transakce zamýšlené touto Smlouvou byly provedeny tak, jak byly původně zamýšleny v co nejširším rozsahu.